iconחדשות השלטון המקומי

iconחדשות העולם

גבייהבהמשך להחלטת הנהלת מרכז השלטון המקומי מתאריך 22/04/10 על כל רשות להעביר תשלום עבור דמי חבר בפורום סגנים ומ"מ ראשי רשויות מקומיות בישראל לשנת 2015.

ניתן ללחוץ על הלינק לקבלת הקובץ:

 

 
 סגנים ומ"מ בפועל ובתואר המעוניינים בהנפקת תעודת סגן / מ"מ לשנת 2014 נא לפנות למשרד הפורום (פרטים בחלק העליון של האתר). 
בכבוד רב,

חן ינקוביץ עזרא
מנכ"לית פורום הסגנים