iconחדשות השלטון המקומי

iconחדשות העולם

יועצים משפטיים של פורום סגנים


מסמכים ועדכונים מטעם היועצים המשפטיים:


בחירות לרשויות המקומיות- הנחיות והוראות לעניין תרומות

מתמודד בפריימריס? חושב להגיש מועמדותך? חשוב שתקרא כתבה זו

השפעתה של שנת הבחירות על הרשויות המקומיות

החוקים הסביבתיים החדשים והשפעתם הניכרת על הרשויות המקומיות בישראל


אודות עורכי הדין

 

לאתר האינטרנט של המשרד:

http://www.muni.co.il/